Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Filmage: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Filmage een overeenkomst mee sluit of voornemend is te sluiten;
 3. Partijen: Filmage en Wederpartij;
 4. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
 5. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Filmage of Wederpartij;
 6. Werk: in opdracht van Wederpartij door Filmage geproduceerd beeldmateriaal.
Artikel 2 – Identiteit van Filmage

Naam bedrijf: Filmage V.o.f.
Straatnaam en nummer: Mercuriusweg 5
Postcode en vestigingsplaats: 6971 GV Brummen
Telefoonnummer: 0575 743 252
KvK-nummer: 74137557

Artikel 3 – Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Filmage en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Filmage en Wederpartij.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Filmage niet.
 4. De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Het aanbod omvat in beginsel tweemaal een feedbackronde, tenzij anders is overeengekomen. Op meer feedbackrondes of wijzigingen is artikel 6 van toepassing.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Filmage behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Filmage weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 3. Afgesproken opleveringstermijnen of planningen zijn altijd indicatief. De termijnen voor oplevering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 4. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle informatie en spullen die voor juiste uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, tijdig aan Filmage worden verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is. Filmage kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Wederpartij hier naar het oordeel van Filmage niet of niet voldoende aan heeft voldaan. Filmage heeft het recht om hierdoor extra ontstane kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.
 5. Filmage kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Filmage is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.
 7. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen
 1. Indien Filmage op verzoek van Wederpartij of op eigen verzoek met voorafgaande instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen of de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Filmage. Filmage is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag was afgesproken zal Filmage Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk of de wijzigingen.
Artikel 7 – Ontbinding en opschorting
 1. Filmage heeft het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:
  1. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of Filmage goede gronden heeft daarvoor te vrezen.
  2. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
  3. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
  4. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn onderneming.
  5. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
 2. Het recht van opschorting en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 1. Filmage is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Filmage voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Filmage.
 2. Indien Filmage toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Filmage beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Filmage aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. Wederpartij vrijwaart Filmage voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Filmage meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Filmage vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Filmage is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Filmage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Filmage is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 9 – Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Filmage in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Filmage kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Filmage onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Filmage kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, diefstal, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee personen of filmapparatuur vervoerd moet worden, ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid en gevolgen van pandemieën/epidemieën waaronder maar niet beperkt door de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’).
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Filmage niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Filmage niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Filmage is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Filmage als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Filmage recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
Artikel 10 – Honorarium
 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Filmage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 3. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 11 – Betaling en facturering
 1. Indien het honorarium voor een opdracht als vaste som is overeengekomen, is Wederpartij 30% (dertig procent) daarvan terstond nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verschuldigd ter aanbetaling, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Filmage te melden.
 4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Filmage gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Filmage gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Filmage op Wederpartij jegens Filmage direct opeisbaar.
 6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 12 – Klachten
 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Filmage terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij oplevering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. Wederpartij dient Filmage in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Filmage is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
Artikel 13 – Overdracht van rechten
 1. Rechten van Wederpartij die voortvloeien uit deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Artikel 14 – Intellectueel eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Filmage verleende diensten rusten bij Filmage. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. Filmage behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 4. Filmage heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 5. Wederpartij vrijwaart Filmage voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Filmage op schadevergoeding.
Artikel 15 – Persoonlijkheidsrechten
 1. De naam van Filmage dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Filmage conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. Filmage doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Het is Wederpartij niet toegestaan om in het door Filmage geproduceerde Werk te knippen of op andere wijze aan te passen, tenzij Wederpartij daar Schriftelijke toestemming van Filmage voor heeft.
 4. Het staat Filmage, vrij om het Werk te publiceren of te verspreiden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden of ter referentie, eventueel met naam en logo van Wederpartij.
 5. Voor iedere inbreuk op de aan Filmage toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Wederpartij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Artikel 16 – Exclusiviteit
 1. Voor de duur van de overeenkomst verleent Wederpartij aan Filmage het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij Partijen anders overeenkomen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht
 1. Op overeenkomsten tussen Filmage en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden.
 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en Filmage, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Filmage is gevestigd.
Artikel 18 – Survival
 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 8 (Aansprakelijkheid), artikel 14 (Intellectueel eigendom), artikel 15 (Persoonlijkheidsrechten), artikel 17 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.
Artikel 19 – Wijziging of aanvulling
 1. Filmage is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Filmage Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.